Pri Narfu izdelamo za vsakega člana
individualen letni program dela.
V sodobnem spletnem informacijskem
sistemu spremljamo napredek članov
z meritvami in analizami trenerjev.

Glavne značilnosti Narfovega programa

Netekmovalni program, ki članom omogoča smiselno in sistematično napredovanje iz leta v leto brez pritiskov selekcije.

Lestvica razredov osvojenosti znanja, meritve in analize, ki omogočajo spremljanje napredka vsakega posameznika in povratno informacijo – tako ima vsak član občutek, da tekmuje s samim seboj.

Homogene skupine: podobnost članov po starosti, znanju in sposobnostih; tako se lahko plavanja kakovostno učijo vsi člani, pri čemer ni pomembno ali je njihovo plavalno (pred)znanje povprečno, nadpovprečno ali podpovprečno.

Večletno šolanje; Narfovi plavalni razredi omogočajo napredovanje skozi več let do programa demonstatorjev ali rekreativnega plavanja.

Male skupine, ki zagotavljajo individualizacijo dela oz. prilagajanje ciljev in tempa napredka posamezniku.

Postopnost učenja: vsebine učenja so razdeljene na majhne, obvladljive korake.

Znanje in izkušnje. Program se izvaja že 23 let. Nenehno se razvija in dopolnjuje.

Vpis v šolsko leto 2021/22

Redni vpis novih članov poteka do začetka izvajanja programa jeseni, naknaden vpis pa med šolskim letom, če je prostor v primerni skupini. Vpisujemo otroke, mladostnike in odrasle; od začetnikov do izkušenih plavalcev.

Prijava poteka individualno, za kar se najprej slišimo po telefonu. Sledi določanje plavalnega  predznanja posameznika, temu pa elektronska prijava. Prijavljen član dobi predlog urnika. Urnik lahko naknadno uskladimo, če se pokriva z drugimi dejavnostmi.

Trajanje programa

Program traja od tretjega tedna v septembru, zaključuje se 1 teden pred koncem šole. Za vse člane poteka v skladu s šolskim koledarjem, kar pomeni, da med počitnicami in prazniki plavanja ni.

Člane vpisujemo za eno šolsko leto. Vsak nov član ima poskusni mesec, ko lahko preneha s plavanjem zaradi kakršnegakoli razloga. Celo šolsko leto ima član stalno skupino in učitelja. Mlajšega otroka lahko prvi mesec na bazen spremljajo starši.

Bolezenske odsotnosti

V primeru krajših bolezni organiziramo nadomeščanje v podobni ustrezni skupini. V primeru daljše bolezni ali poškodbe, ko član manjka zaporedoma najmanj 4 plavalne tedne, se oprosti 1 obrok plačila, če se družina na svojo željo ne odloči za nadomeščanje.

Daljše bolezni in poškodbe obravnavamo individualno. O odsotnosti, ki traja več kot dva tedna, nas je potrebno obvestiti.

Izpis med šolskim letom

Med šolskim letom se lahko člana izpiše  sporazumno, v dogovoru družine in šole. Mesec in pol pred zaključkom programa izpis ni mogoč.

Izvedba in spremljava programa

Vsako sezono

 • 4x letno opravimo meritve in ocene stanja plavalnega znanja (začetno stanje, 2x vmesno stanje, končno stanje)
 • Pripravimo letni plan dela za vsako skupino in posameznika posebej (z etapnimi in končnim ciljem)
 • Konec leta planiramo primerne učne vsebine za naslednje leto za vsakega člana posebej

Vsako šolsko uro

 • V pisni pripravi trener strukturira vsebine in nivoje vsake učne ure
 • Beleži opažanja in meritve
 • Analizira uro z ovrednotenjem realizacije priprave in napredka
 • Vodi elektronsko evidenco prisotnosti v informacijskem sistemu

Individualna spremljava

 • Trener da članu vsako uro sproti ustno povratno informacijo o uspešnosti dela na uri
 • Dvakrat letno organiziramo govorilne ure za starše mladoletnih članov, kjer ocenimo uspešnost doseganja načrtovanih ciljev
 • Organiziramo nadomestne termine v primerih opravičene odsotnosti z redne ure
 • V primeru, da je član predober za skupino ali ima težave v doseganju ciljev, vključimo asistenta trenerja za individualno pomoč članu

Priprava urnika

Urnik oblikujemo na osnovi:

 • predznanja (pri starih članih dosežkov, meritev in spremljav znanja , pri novih članih testiranja, vprašalnika ali razgovora)
 • želja članov in staršev glede lokacije, gostote vadbe, termina, ipd.

Za vsakega novega člana idividualno določimo nivo predzanja in predlagamo primerno starostno skupino.

Urnik za šolsko leto 2021/22

Stopnje – razredi

Da bi učitelji bolje nadzirali, člani pa lažje spremljali napredek v osvajanju plavalnega znanja, smo razvili svojo lestvico napredovanja. Ta temelji na obvladovanju tehnik plavanja (racionalnosti tehnike), ne pa na preplavani razdalji ali hitrosti plavanja. Predstavlja osnovo za razvrščanje članov v skupine.

Znanja ne razvrščamo na podlagi tradicionalnih oznak ljudi: začetniki, kopalci, plavalci, nadaljevalci, pač pa na podlagi vsebin, ki so primerne za osvajenje v načrtovanem obdobju.

 • Spoznavanje osnov plavalnih tehnik (pripravnica, 1. plavalni razred)
 • Osvajanje plavalnih tehnik (2. – 7. plavalni razred)
 • Obvladovanje plavalnih tehnik (8. – 10. plavalni razred)
 • Spoznavanje tekmovalnih tehnik (11. – 13. plavalni razred)
 • Osvajanje tekmovalnih tehnik (1. – 4. razred tekmovalnih tehnik)

Kako oblikujemo skupine?

Homogenost

starost

pri otrocih do 12 let je razpon v skupini do 1,5 leta, pri mladostnikih do 2,5 leti

tehnično znanje plavanja

preprosto povedano – kdor zna le žabico ne more biti v skupini s tistim, ki zna prsno

primeren pedagog

glede na osebnosti članov v skupini – nekaterim otrokom odgovarjajo bolj umirjeni trenerji drugim bolj dinamični

pogostost vadbe

članov ki vadijo 1x tedensko ne mešamo v skupine, kjer je vadba 2x tedenska

stabilnost malih skupin med šolskim letom

glede na starost in nivo so skupine velike 5, 6 ali 8 članov

predviden obseg in intenzivnost vadbe

ni vseeno ali so člani skupine prehitri ali prepočasni

predviden cilj v enem letu

vsebino letnega cilja načrtujemo glede na oceno plavalnih sposobnosti otrok v skupini

Organiziranost

hkratnost vadbe bratov in sester

ena glavnih nalog pri oblikovanju urnikov je skombinirati skupine tako, da bi lahko bratje in seste plavali hkrati. Vemo kako težko je danes razvažati otroke na rarazlične aktivnosti

različne vzporedne skupine za brate in sestre, ter prijatelje

praviloma vadi v enem terminu več različnih skupin. če plavajo bratje in sestre z različnim znanjem in sposobnostmi v isti skupini zato, da plavajo istočasno, ali zato, ker bi bili radi skupaj, potem bo nekomu od njih takšno okolje zagotovo neprimerno in mu/ji bo zagotovo zmanjšalo veselje do učenja plavanja

terminske želje članov

termina skupin ne postavljamo v naprej, pač pa urnik prilagajamo tako, da določimo termin specifične skupine takrat, ko ima večina njenih članov čas – zato ker ima veliko ljubljanskih otrok več izvenšolskih aktivnosti

Oglejte si še primerjavo tipičnih plavalnih programov. Zakaj Narf?